function openWinreview(url) { popupWin = window, open(url,"new_page","width=460,height=300")}function openWindow2(url) { popupWin = window" /> function openWinreview(url) { popupWin = window, open(url,"new_page","width=460,height=300")}function openWindow2(url) { popupWin = window" />

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH ĐĂK NÔNG

IPT language="JavaScript">function openWinreview(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=460,height=300")function openWindow2(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=400,height=150")function insertStr(strValue,anh)window.opener.document.form1.value=strValue;function openWinreview(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=460,height=300")function openWindow2(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=400,height=150")function insertStr(strValue,anh)window.opener.document.form1.value=strValue;Thông tin cụ thể

Untitled Document
*

function openWinreview(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=460,height=300")function openWindow2(url) popupWin = window.open(url,"new_page","width=400,height=150")function insertStr(strValue,anh)window.opener.document.form1.value=strValue; Danh mục Giới thiệu Nhiệm vụ KH&công nhân mới Kết trái tiến hành Nhiệm vụ KH&CN Duyệt xem theo Tên trọng trách Phân một số loại (LVNC) Chủ nhiệm trọng trách Cán cỗ kết hợp Cơ quan chủ trì Tỉnh/Thành phố Cơ quan liêu cơ bản Tìm dễ dàng Tìm nâng cấp Nhiệm vụ KH&CN sẽ triển khai Duyệt xem theo Tên nhiệm vụ Phân các loại (LVNC) Chủ nhiệm trọng trách Cán cỗ phối hợp Cơ quan nhà trì Tỉnh/Thành phố Cơ quan chính yếu Tìm dễ dàng Tìm nâng cấp Ứng dụng công dụng thực hiện Nhiệm vụ Duyệt xem theo Tên nhiệm vụ Phân nhiều loại (LVNC) Chủ nhiệm trách nhiệm Cơ quan tiền chủ trì Tỉnh/Thành phố Cơ quan liêu cơ bản Tìm đơn giản dễ dàng Tìm cải thiện // ASPhường.NET Menu global variables ------------------------------------------------------------------var aspnm_expandedObjects = new Array(); // array of expanded groups var aspnm_expandCount = 0; // expanded group count var aspnm_expandTimerID = 0; // timer for the current expanding group var aspnm_collapseTimerID = 0; // timer for the current collapsing group var aspnm_collapseAllTimerID = 0; // timer for collapseAllvar aspnm_expandingGroup = ""; // current expanding group name var aspnm_collapsingGroup = ""; // current collapsing group name var aspnm_restoredGroup = ""; // group that got focus after collapseAll has been calledvar aspnm_collapsingAll = false; // whether the collapseAll command is pending var aspnm_curItem = ""; // current thực đơn tác phẩm var aspnm_hideSelectElems = true; // whether to lớn hide HTML select elementsvar aspnm_overlayWindowed = false; // whether khổng lồ overlay windowed controlsvar aspnm_shadows = new Array(); // used to lớn hold shadow rectanglesvar aspnm_shadowEnabled = false; // whether shadow is enabledvar aspnm_shadowmàu sắc = "#777777"; // shadow colorvar aspnm_shadowOffest = 4; // shadow offsetvar aspnm_contextUp = false; // whether a context menu is up var aspnm_mac = false;// whether the client is a Mac IEvar aspnm_marginX = false;// Left page margin in pixels (only matters on Macs)var aspnm_marginY = false;// Top page margin in pixels (only matters on Macs)
*