Giáo án giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


Bạn đang xem: Giáo án giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

*
2 trang
*
levilevi
*
*
2108
*
2Download

Xem thêm: Đồng Hồ Thông Minh Dành Cho Nữ Đáng Mua Nhất 2021, Đồng Hồ Thông Minh Nữ, Giá Rẻ Tháng 9/2021

quý khách hàng đang xem tư liệu "Giáo án lớp 9 môn Đại số - Tiết 40 - Bài 5: Giải bài toán thù bằng phương pháp lập hệ phương thơm trình", nhằm cài đặt tư liệu nơi bắt đầu về thứ bạn clichồng vào nút DOWNLOAD sinh sống trên

Tiết 40 §5.GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬPhường HỆ PHƯƠNG TRÌNHNgày soạn: 11/1Ngày giảng: 9A:13/01;9B: 15/1A. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức :Học sinch cầm và gọi được quá trình giải bài tân oán bởi cắch lập hệ phương trình. 2.Kỹ năng:Rèn năng lực giải hệ pmùi hương trình.Vận dụng vào vấn đề giải các bài xích tân oán rõ ràng 3.Thái độ:Rèn tính chính xác, cẩn thận; Tư duy lôgic. B. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢNG DẠY Khái quát lác hoá tính.C. CHUẨN BỊ:GV: Nghiên cứu bài bác dạy. HS: Giải bài tập giải hệ phương thơm trình.D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:I. Ổn định:II.Kiểm tra bài xích cũ: (Không)III. Bài mới:Đặt vấn đề.Ở lớp 8 bọn họ đã biết phương pháp giải bài tân oán bằng phương pháp lập pmùi hương trình . Trong huyết này chúng ta vẫn nghiên cứu bí quyết giải bài tân oán bằng phương pháp lập hệ phương thơm trình.Triển knhì bài bác.HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒNỘI DUNG KIẾN THỨC1. Hoạt cồn 1: (20’)*lấy ví dụ như 1.Gv: Cho hoïc sinc thöïc hieän ?1Haõy nhaéc laïi caùc böôùc giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp phöông trình ?Hs: Nhắc lại quá trình giải bài tân oán bằng cách lập phương trìnhGv: Ñeå giaûi baøi toaùn baèng caùch laäp pt chuùng ta cuõng laøm töông töï.Gv: Goïi hs ñoïc vaø toùm taét baøi toaùn ôû ví duï 1, SGK( tr 20).Gv: Haõy choïn aån mang đến baøi toaùn? Ñieàu kieän cuûa aån laø gì?Gv: Soá caàn tìm ñöôïc vieát nhö theá naøo?Hs: 10x + yGv: khi vieát soá ñoù theo thöù töï ngöôïc laïi ta ñöôïc soá naøo?Hs: 10y + x.Gv: Theo ñieàu kieän ñaàu ta ñöôïc phöông trình naøo?Hs: 2y - x = 1Gv: Theo ñieàu kieän sau ta coù phöông trình naøo?Hs: (10x + y) - (10y + x) = 27Gv: Töø ñoù ta coù heä pt naøo?2. Hoạt động 2: (15’)*GV:Qua nhì ví dụ trên em thấy để giải bài toán thù bằng phương pháp lập hệ pmùi hương trình ta gồm mấy bước? Đó là hồ hết bước nào?*GV: Tóm tắt các bước lên bảng.*Theo em vào công việc bên trên bước làm sao quan trọng đặc biệt nhất?Gv: Cho hs thöïc hieän ?2Gv: Goïi hs ñoïc vaø toùm taét baøi toaùn ôû ví duï, SGK( tr 21).Gv:Haõy mang lại bieát thôøi gian xe khaùch ñaõ ñi? Hs:1 giôø 48 phuùt, töùc laø 9/5 giôø.Gv:Haõy mang lại bieát thôøi gian xe cộ taûi ñaõ ñi? Hs:2 giôø 48 phuùt, töùc laø 14/5 giôø.Gv: Haõy choïn aån đến baøi toaùn?Ñieàu kieän cuûa aån laø gì?Hs: Gv:Vì moãi giôø xe cộ khaùch ñi nhanh hôn xe pháo taûi 13 km neân ta coù pt naøo?Gv:Quaõng ñöôøng xe pháo khaùch ñi ñöôïc laø bao nhieâu?Hs :9y/5Quaõng ñöôøng xe cộ taûi ñaõ ñi ñöôïc laø bao nhieâu?Hs: 14x/5.Ta coù phöông trình naøo?Gv:Töø ñoù ta coù heä phöông trình:Hs:{ -x + y = 13 14x/5 + 9y/5 = 189Gv: Giaûi heä mang lại bieát x = ?; y = ? ñoái chieáu ñieàu kieän cuûa baøi toaùn?1.Các ví dụ.Ví duï 1: SGK( tr 20)Giaûi:Goïi chöõ soá haøng chuïc cuûa soá caàn search laø x, chöõ soá haøng ñôn vò laø y. Ñieàu kieän: x, y Îz, 0 0.Vì moãi giôø xe pháo khaùch ñi nkhô giòn hôn xe cộ taûi 13 km neân ta coù phöông trình:y - x = 13 tốt - x + y = 13.Quaõng ñöôøng xe khaùch ñi ñöôïc laø:9y/5Quaõng ñöôøng xe pháo taûi ñaõ ñi laø: 14x/5.Vì quaõng ñöôøng töø Tp. Hồ Chí Minh ñeán Tp. Caàn Thô daøi 189 kmneân ta coù pt: 14x/5 + 9y/5 = 189.Töø ñoù ta coù heä phöông trình:{ (II) -x + y = 13 14x/5 + 9y/5 = 189* Giaûi heä pt (II) ta ñöôïc: x = 36 , y = 49 *Ta thaáy x = 36, y= 49 thoûa maõn ñieàu kieän cuûa aån. Vaäy vaän toác cuûa xe pháo taûi laø:36(km/h)Vaän toác cuûa xe cộ khaùch laø :49(km/h)Củng cố: 10Hệ thống lại quá trình giải cùng nêu lại những phần quan trọng đặc biệt trong công việc giải.Hướng dẫn về nhà: BTVN: Làm những bài bác tập tương tự ở sgk. E. Bổ sung: