Bài tập vòng lặp for trong pascal

Dưới đó là phần reviews của beyu.com.vn : Pascal là ngôn ngữ khá cũ, trong thực tiễn nó không thể được sử dụng phổ cập như trước nữa. So với các ngôn ngữ xây dựng script văn minh thì Pascal khá lâu năm dòng, mức độ trừu tượng cao và cách code khá tương tự với ngôn từ lập trình C. Hầu hết các lịch trình C đều rất có thể dịch được sang Pascal cơ mà chỉ bị biến hóa về cú pháp chứ không làm biến hóa cấu trúc. Cơ mà C thì là một trong những ngôn ngữ lập trình hết sức phổ biến, vì thế nắm được Pascal các bạn sẽ tiếp cận C xuất sắc hơn. Nó cũng buộc bạn phải luôn nghĩ về loại dữ liệu, điều này để giúp các xây dựng viên mới học được một thói quen tuyệt vời nhất khi code. Hãy tham khảo câu lệnh for trong pascal bên dưới nhé

Video chỉ dẫn lệnh lặp pascal

Lý thuyết câu lệnh for trong pascal

Vòng lặp xác định

Có hai dạng sau cùng với câu lệnh lặp vào pascal

Dạng tiến

FOR := to lớn bởi vì S;

Dạng lùi

FOR := DOWNTO vày S;

Sơ đồ triển khai vòng lặp FOR:

*

Chú ý: Khi thực hiện câu lệnh lặp FOR cần chăm chú các điểm sau:

tránh việc tuỳ tiện biến đổi giá trị của biến đổi đếm bên trong vòng lặp FOR bởi vì làm như vậy rất có thể sẽ không điều hành và kiểm soát được biến hóa đếm. Quý giá Max cùng Min trong câu lệnh FOR đã được xác định ngay khi vào đầu vòng lặp. Cho nên vì vậy cho dù trong khoảng lặp ta có biến hóa giá trị của nó thì chu kỳ lặp cũng không núm đổi.

Tổng hợp bài tập vòng lặp for vào pascal

Dưới đây là tổng hợp bài bác tập câu lệnh for trong pascal mới nhất các bạn hãy tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Bài tập vòng lặp for trong pascal

Bài 1: In số chẵn ra màn hình

Đây là bài bác tập cấu trúc lặp cơ bạn dạng : Viết công tác nhập vào một số ít N nguyên dương cùng in ra màn hình các số chẵn từ bỏ 0 cho N, sao cho từng số chỉ chiếm 4 vị trí và 1 dòng gồm 15 số.

Lời giải:

uses crt; khai bao" thu vien crtvar n,i,dem:integer;BEGIN clrscr; cau lenh xoa man hinh; write("Nhap n: ");readln(n); dem:=0; for i:=1 khổng lồ n vày begin if i thủ thuật 2=0 then begin write(i:4); dem:=dem+1; end; if dem=15 then begin dem:=0; writeln;in duoc 15 so thi xuong dong; end; end; readlnEND.

Bài 2: Tính, in tổng, hiệu, tích, mến của 2 số

Đây là bài bác tập pascal vòng lặp for : Nhập 2 số nguyên dương a với b. Sau đó:

Tính cùng in ra screen tổng, hiệu, tích yêu thương và cầu chung lớn số 1 của 2 số đó. Tính tổng những ước số dương của |a+b|

Lời giải:

uses crt;var a,b,tg,i,tong:integer;function tinh(x,y:integer):integer; begin tg:= x hack y; if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg); end;BEGIN clrscr; write("Nhap a: ");readln(a); write("Nhap b: ");readln(b); tong:=1; for i:=2 lớn abs(a+b) do if (abs(a+b) gian lận i =0) then tong:=tong+i; writeln("Tong 2 so la: ",a+b); writeln("Hieu 2 so la: ",a-b); writeln("Tich 2 so la: ",a*b); writeln("Thuong 2 so la: ",a/b:0:4); writeln("UCLN 2 so la: ",tinh(a,b)); writeln("Tong cac uoc cua ",a+b," la: ",tong); readlnEND.

Bài 3: chất vấn xem tam giác tất cả cân, vuông không

Viết công tác nhập vào độ dài các cạnh của tam giác rồi tính chu vi, diện tích, 3 đường cao của tam giác. Chất vấn xem tam giác đó liệu có phải là tam giác cân hay tam giác vuông không.

Lời giải:

uses crt;var a,b,c,cv,dt,p:real;BEGIN clrscr; write("Nhap do dai canh a: ");readln(a); write("Nhap vày dai canh b: ");readln(b); write("Nhap vày dai canh c: ");readln(c); cv:=a+b+c; p:=(a+b+c)/2; dt:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); writeln("Chu vi tam giac la: ",cv:0:4); writeln("Dien tich tam giac la: ",dt:0:4); writeln("Duong cao canh thu 1 la: ",dt*2/a:0:4); writeln("Duong cao canh thu 2 la: ",dt*2/b:0:4); writeln("Duong cao canh thu 3 la: ",dt*2/c:0:4); if (a=b) or (a=c) or(b=c) then writeln("Tam giac can"); if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=b*b+a*a)then writeln("Tam giac vuong"); readlnEND.

Bài 4: Giải phương trình bậc 2

Viết công tác để giải phương trình bậc 2.

Lời giải:

uses crt;var a,b,c,x1,x2,d:real;BEGIN clrscr; write("Nhap a: ");readln(a); write("Nhap b: ");readln(b); write("Nhap c: ");readln(c); d:=b*b-4*a*c; if d>0 then begin x1:=(-b+sqrt(d))/(2*a); x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a); writeln("2 nghiem PT la: ",x1:0:2," va: ",x2:0:2); end else if d=0 then begin x1:=(-b)/(2*a); writeln("PT co nghiem kep la: ",x1:0:2); over else writeln("PT vo nghiem"); readlnEND.

Bài 5: đánh giá số chẵn lẻ, nguyên tố, trả hảo

Nhập vào 1 số ít nguyên bao gồm 4 chữ số:

bình chọn tình chẵn lẻ soát sổ xem liệu có phải là số nhân tố không kiểm tra xem có phải là số tuyệt đối hoàn hảo không

Lời giải:

uses crt;var n,i:integer;ok:boolean;BEGIN clrscr; write("Nhap n: ");readln(n); if n gian lận 2=0 then writeln("So ",n," la so chan") else writeln("So ",n," la so le"); if n2 then write("So ",n," khong la so nguyen to") else begin ok:=true; for i:=2 lớn trunc(sqrt(n)) vày if n mod i=0 then ok:=false; if ok then writeln("So ",n," la so nguyen to") else writeln("So ",n," khong la so nguyen to"); end; readlnEND. Rất có thể thay vòng lặp “for i:=2 lớn trunc(sqrt(n)) do” bằng lệnh while..do..khi đó ta không cần biến ok nữa.

Bài 6: Tính ăn uống bậc n của một số

Nhập 2 số n, a. Hãy tính căn bậc n của a:

Lời giải:

uses crt;var n:integer;a,s:real;BEGIN clrscr; write("Nhap a: ");readln(a); repeat write("Nhap n: ");readln(n); until (n>0); if (n mod 2=0) và (a>=0) then begin s:=exp(1/n*ln(a)); writeln("Ket qua la: ",s:0:4); end else if (n gian lận 20) then begin s:=exp(1/n*ln(abs(a))); writeln("Ket qua la: ",s:0:4); over else writeln("Khong xac dinh"); readlnEND.

Bài 7: thức giấc tổng các chữ số của một số

Nhập số ngẫu nhiên có 3 chữ số rồi tính tổng các chữ số của số đó.

Lời giải:

uses crt;var a:integer;tong:byte;BEGIN clrscr; write("Nhap 1 so teo 3 chu so: ");readln(a); tong:= a hack 10; a:=a div 10; tong:=tong+a mod 10; a:=a div 10; tong:=tong+a gian lận 10; writeln("Tong cac chu so vị la: ",tong); readlnEND.

Bài 8: hoán vị 2 số

Nhập 2 số nguyên a, b, hoạn 2 số lúc a>b.

Lời giải:

uses crt;var a,b,tg:integer;BEGIN clrscr; write("Nhap a: ");readln(a); write("Nhap b: ");readln(b); if a>b then begin tg:=a; a:=b; b:=tg; end; writeln(a," ",b); readlnEND.

Bài 9: In các bội của 3 và 5

Nhập số nguyên dương n, in ra tổng các số nguyên dương từ 1 đến n là bội của 3 hoặc 5.

Lời giải:

uses crt;var n,tong,i:integer;BEGIN clrscr; write("Nhap so nguyen duong n: ");readln(n); tong:=0; for i:=1 lớn n bởi vì if (i gian lận 3=0) or (i hack 5=0) then tong:=tong+i; writeln("Tong cac so phân chia het mang lại 3 hoac 5 tu 0--> ",n," la: ",tong); readlnEND.

Bài 10: In tổng những chữ số của một số

Nhập n bất kỳ sau kia in ra tổng những chữ số của n.

Lời giải:

uses crt;var n,m:longint;tong:byte;BEGIN clrscr; write("Nhap n: ");readln(n); tong:=0;m:=n; while m>0 bởi vì begin tong:=tong+m mod 10; m:=m div 10; end; writeln("Tong cac chu so cua ",n," la: ",tong); readlnEND

Bài 11: kiểm soát số nguyên tố

Nhập vào một vài n ngẫu nhiên và đánh giá xem n có phải là số thành phần không.

Code mẫu:

uses crt;var n,i:integer;BEGIN clrscr; write("Nhap so nguyen duong n: "); readln(n); if n2 then writeln(n," khong la so nguyen to") else begin i:=2; while ((itrunc(sqrt(n))) và (n mod i0)) vì i:=i+1; if i>trunc(sqrt(n)) then writeln(n," la so nguyen to") else writeln(n," khong la so nguyen to"); end; readlnEND.

Bài 12: khám nghiệm số hoàn hảo

Nhập 1 số ít nguyên dương n và khám nghiệm xem n có phải là số hoàn hảo nhất không.

Lời giải:

Số tuyệt đối hoàn hảo là số tất cả tổng những ước (ngoại trừ nó) bằng chính nó. Ví dụ, số 6 có những ước là 1, 2, 3; số 28, 496 cũng là các số trả hảo.

Xem thêm:

Code mẫu:

uses crt;var n:longint;tong,i:integer;BEGIN clrscr; write("Nhap so nguyen duong n: ");readln(n); tong:=0; for i:=1 lớn n div 2 vì chưng if n thủ thuật i=0 then tong:=tong+i; if tong=n then writeln(n," la so hoan hao") else writeln(n,"khong la so hoan hao"); readlnEND.

Bài 13: đánh giá số chính phương

Nhập một trong những nguyên dương n ngẫu nhiên và bình chọn xem n có phải là số chủ yếu phương không.

Code mẫu:

uses crt;var n:longint;BEGIN clrscr; write("Nhap so nguyen duong n: ");readln(n); if sqrt(n)=trunc(sqrt(n)) then writeln(n," la so chinh phuong") else writeln(n," khong la so chinh phuong"); readlnEND.

Bài 14: Đếm nguyên âm, số vào một chuỗi

Nhập vào trong 1 chuỗi ký kết tự và chất vấn xem chuỗi bao gồm bao nhiêu nguyên âm, bao nhiêu số?

Code mẫu:

uses crt;var s:string;dem1,dem2,i:byte;BEGIN clrscr; write("Nhap 1 chuoi: ");readln(s); dem1:=0;dem2:=0; for i:=1 khổng lồ length(s) bởi vì begin if s in <"a","e","i","o","u","y","A","E","I","O","U","Y"> then dem1:=dem1+1; if s in <"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"> then dem2:=dem2+1; end; writeln("Trong chuoi ",s," teo ",dem1," nguyen am va co ",dem2," ki tu so"); readlnEND.

Bài 15: kiểm tra 3 số tất cả là độ nhiều năm cạnh tam giác không

Nhập 3 số a, b, c bất kỳ. Bình chọn xem 3 số rất có thể là độ nhiều năm 3 cạnh của một tam giác hay là không và thông báo ra màn hình.

Code mẫu:

Var a, b, c: Real; BEGIN Writeln ("Nhap vì dai 3 canh cua tam giac:"); Write ("a ="); Readln (a); Write ("b ="); Readln (b); Write ("c ="); Readln (c); If (a + b > c) và (b + c > a) & (c + a > b) & (a > 0) & (b > 0) và (c > 0) Then Writeln ("Thoa man: Day la 3 canh cua mot tam giac") Else Writeln ("Khong quẹt man!"); Readln; END.

Bài 16: Đếm những số theo đk và tính tổng

Nhập số N bất kỳ. Đếm những số lớn hơn 10 và bé dại hơn 20 rồi tính tổng của chúng. Sau đó, gửi ra màn hình “So cac so >10 va Var Tong, So: Real; I, N, Dem: Integer; BEGIN Write ("Ban muon nhap bao nhieu so: "); Readln (N); Tong:= 0; Dem:= 0; For I:= 1 to N vị Begin Write ("So = "); Readln (So); If (So > 10) and (So 20) Then Begin Tong:= Tong + So; Dem:= Dem + 1; End; End; Writeln ("So cac so >10 va , Dem); Writeln ("Tong cua tầm thường la:", Tong); Readln;END.

Bài 17: Tìm giá trị lớn nhất của 4 số

Nhập 4 số a, b, c, d. Hãy tìm giá bán trị lớn nhất của bọn chúng và gán quý hiếm đó cho đổi thay Max.

Code mẫu:

Var Max, a, b, c, d: Real; BEGIN Writeln ("Nhap gia tri cua 4 so: "); Write ("a = ") ; Readln (a); Write ("b = ") ; Readln (b); Write ("c = ") ; Readln (c); Write ("d = ") ; Readln (d); Max:= a; If Max b Then Max:= b; If Max c Then Max:= c; If Max d Then Max:= d; Writeln ("Gia tri lon nhat la: ", Max); Readln;END.

Bài 18: coi ngày là sản phẩm công nghệ mấy vào tuần

Đọc tháng ngày năm, sau đó viết ra màn hình hiển thị đó là ngày lắp thêm mấy trong tuần.

Code mẫu:

Var Thu, Ngay, Thang: Byte; Nam: Integer; BEGIN Write ("Doc ngay lập tức Thang Nam: "); Readln ( Ngay, Thang, nam ); Nam:= 1900 + (Nam thủ thuật 1900); If Thang 3 Then Begin Thang:= Thang + 12; Nam:= nam - 1; End; Thu:= Abs (Ngay + Thang * 2 + (Thang + 1) * 3 div 5 + nam giới + nam giới div 4) gian lận 7; Case Thu Of 0: Writeln ("Chu Nhat"); 1: Writeln ("Thu Hai"); 2: Writeln ("Thu Ba"); 3: Writeln ("Thu Tu"); 4: Writeln ("Thu Nam"); 5: Writeln ("Thu Sau"); 6: Writeln ("Thu Bay"); End; Readln; END.

Bài 19: In phiếu báo điểm

Viết chương trình: Nhập số báo danh, nhập điểm văn, toán, Anh. In ra screen dưới dạng:

Phiếu Báo điểm:

Số báo danh:

Điểm văn:

Điểm toán:

Điểm ngoại ngữ:

Tổng số điểm:

Bạn đang trúng tuyển: giả dụ Tổng số điểm >=20.

Bạn ko trúng tuyển: giả dụ Tổng số điểm Uses Crt; Var SBD: Integer; Van, Toan, Anh, Tongdiem: Real; BEGIN Clrscr; Write ("So bao danh: "); Readln(SBD); Write ("Diem toan: "); Readln(Toan); Write ("Diem ngoai ngu: "); Readln(Anh); Write ("Diem van: "); Readln (Van); Tongdiem:= Toan + Van + Anh; Clrscr; Writeln ("Phieu Bao Diem ") ; Writeln ("So bao danh : ", SBD); Writeln ("Diem van : ", Van); Writeln ("Diem toan : ", Toan); Writeln ("Diem ngoai dở người : ", Anh) ; Writeln ("Tong diem : ", Tongdiem); If Tongdiem >= 15 Then Writeln(" Ban da trung tuyen "); Else Writeln(" Ban khong trung tuyen "); Readln; END.

Bài 20: Nhập 2 số thực cùng tính phép tính theo yêu thương cầu

Viết công tác nhập hai số thực. Tiếp nối hỏi phép tính muốn triển khai và in kết quả của phép tính đó.

Nếu là “+”, in tổng hai số lên màn hình.

Nếu là “-“, in hiệu hai số lên màn hình.

Nếu là “/”, in thương hai số lên màn hình.

Nếu là “*”, in tích nhị số lên màn hình.

Code mẫu:

Uses Crt; Var a, b, kq: Real; Pt: Char; BEGIN Clrscr; Write ("a ="); Readln(a); Write ("b ="); Readln(b); Write ("Phep tinh thuc hien la (+ - * /): "); Readln(Pt); If Pt = "+’ Then kq := a + b; If Pt = "-’ Then kq := a - b; If Pt = "*’ Then kq := a * b; If Pt = "/’ Then kq := a / b; Write (a, pt, b, "=", kq); Readln; END. Danh sách bài tập này đã được update thêm, chúng ta lưu lại để triển khai thêm bài xích mới nhé.